K.B.S.M. Bhakti Bhare Kari Tomar Archan

```

Krishna Bhagaban Sri Madhusudan

Bhakti bhare kari tomar archan

```

From:Sri Chinmoy,Krishna Bhagaban Sri Madhusudan, 1999
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kbs