Bhitare Amar Eshana Akash Rabi Bahire Amar

```

Bhitare amar eshana akash rabi

Bahire Amar basona moher chhabi ```

From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo tomar nayan pujite chahigo tomar charan, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1