Eso Eso Eso Baso Baso Baso

```

Eso eso eso baso baso baso samukhe amar

Neharite chahi priyatama taba karuna pathar ```

From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo tomar nayan pujite chahigo tomar charan, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1