Amar Katha Shunbe Je Jan Amar

```

Amar katha shunbe je jan amar katha

Jibane tar uthbe phute madhurata ```

From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo tomar nayan pujite chahigo tomar charan, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1