Amar Maner Deshe Kebal Suru Mantrana

```

Amar maner deshe kebal suru mantrana

Taito labhi kebal ami hai jantrana ```

From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo tomar nayan pujite chahigo tomar charan, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1