Charidhare Heri Ghor Anyai Chahi

```

Charidhare heri ghor anyai chahi pratikar

Dao go khamata binashite tare karuna pathar ```

From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo tomar nayan pujite chahigo tomar charan, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1