Madhur Madhur Barai Madhur Tomar Sabiy

Madhur madhur barai madhur tomar sabiy janani

Tomar ratul charan kamal amar hiyar abani


From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1