Akash Dake Batas Dake Hate Tader Sathi Tara

Akash Dake Batas Dake Hate Tader Sathi

Tara amai dibe jani amaratar bhati


From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1