Jatana Bhitare Jatana Bahire Jatana Nithur

```

Jatana Bhitare Jatana Bahire Jatana Nithur jatana

Ogo dayamoy suru hok aji amar jibane sadhana ```

From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo tomar nayan pujite chahigo tomar charan, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1