Bindu Chhilam Sindhu Halem Param Prabhur

Bindu Chhilam Sindhu Halem Param Prabhur kripa bale

Dhanya halo jiban amar param pitar pada tale


From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1