Diba Rati Ami Kebal Kahi Ekti Katha Kabe

Diba Rati Ami Kebal Kahi Ekti Katha

Kabe tumi niye jabe amar hiyar byatha


From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1