Dak Eseche Kothai Jabo Janina Chalar

```

Dak eseche kothai jabo janina

Chalar pathe jeno mora thamina

```

From:Sri Chinmoy,Kandte habe shishur mato, 1996
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/khs