Jegechi Aj Nabin Asha Niye Dhanya Halem

```

Jegechi aj nabin asha niye

Dhanya halem nijere aji diye

```

From:Sri Chinmoy,Kandte habe shishur mato, 1996
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/khs