Deepti Bina Tripti Lagi Kande Jara Prabhu

```

Deepti bina tripti lagi kande jara prabhu

Tara je hai nahi pabe tomar dekha kabhu

```

From:Sri Chinmoy,Kalpana rath — imagination chariot, 1999
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kr