Nahi Jani Kabe Habe

```

Nahi jani kabe habe

Amar maner rupantar

Jogya karo param prabhu

Pujte tomai nirantar

```

From:Sri Chinmoy,Kalpana rath — imagination chariot, 1999
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kr