Nabiner Dake Nahi Dei Jara Sara

```

Nabiner dake nahi dei jara sara

Nishchita tara habe jena patha hara

```

From:Sri Chinmoy,Kalpana rath — imagination chariot, 1999
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kr