Bela Jai.. Hiya Mor Priyatame Nahi Chai

```

Bela jai bela jai bela jai

Hiya mor prayatame

Nahi chai kotha raje

Akutir shikha hai

```

From:Sri Chinmoy,Kalpana rathe charibo, 1992
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/krc