Mora Chhilam Tomar Hiyar

```

Mora chhilam tomar hiyar

Tomar ankhir ashesh gaurab

Tumi chhile moder lagi

Param prabhur kanti saurabh

```

From:Sri Chinmoy,My Indian sunrise, 1998
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/mis