Shashi Kumar.. Ghosh Shanta Nayan

```

Shashi Kumar Shashi Kumar

Shashi Kumar Ghosh

Shanta nayan bishal hiya

Nitya paritosh

Taba sata barshiki aj

Paramanande saj ar baj

Ekadhare tumi guru gambhir

Shakti sadhak karuna sneha nir

Langhi moru langhi pahar

Durbar manush dosh

```

From:Sri Chinmoy,My Indian sunrise, 1998
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/mis