11.

My religion

Is

My God-embodiment, God-revelation

And

God-manifestation-saga.


From:Sri Chinmoy,My religion, Agni Press, 1999
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/mr