10.

I pray

That I do not overestimate

My love of God.


From:Sri Chinmoy,My prayer-life my meditation-heart, Agni Press, 1999
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/plm