Din Chalechhe Khela Dhulai

```

Din chalechhe khela dhulai

Dakbo kabe prabhu tomai

Khelar katha shudhui mane pare

Bidya nai buddhi nai

Murkha bale sabai tai

Jethai dekhe sethai ghrina kare

```

From:Sri Chinmoy,Pole-star promise-light, part 3, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/psps_3