Tamasi Nishai Ankhi Dube Jai

```

Tamasi nishai ankhi dube jai

Chapal praner kato bedanai

Ar nai asha bani

Britha manaber akuti bhakati

Chira jagrata jage abanati

Alik swapan muktir abhilash

Ananda uchcchash

Phire chai pran phire chai arbar

Timir dainya jatanar manihar

```

From:Sri Chinmoy,Pole-star promise-light, part 3, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/psps_3