Amar Priya Tumi Prabhu

```

Amar priya tumi prabhu sabar priya tumi

Tabu kena tomar paye nahi mora chumi

Mukhe tomai prabhu daki prane bhabi ari

Ghor bipade bhaye mari taito tomai smari

Jano moder praner garal khama tabu karo

Andhar pathe mrittyu ele dharo more dharo

Gabhir snehe dharo moder hriday tari khani

Abodh mora tumi je ke kabhu nahi jani

```

From:Sri Chinmoy,Pole-star promise-light, part 3, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/psps_3