Kavya Kusum Chayan Karibo

```

Kavya kusum chayan karibo

Jyotir kanan hate

Taito chalechi akashe uriya

Dakhin bayur srote

Sathe nai keha ar

Nahi dekhi kona par

Abiram chali chalar birati nai

Dur hate dure megher arale

Pulake bhasiya jai ```

From:Sri Chinmoy,Pole-star promise-light, part 4, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/psps_4