Shashwata Ogo Chira Bhashwar

```

Shashwata ogo chira bhashwar

Pran kananer phul

Barek herile manase tomai

Rahibena kona bhul

Gabhir nishar supti bakke

Hariye phelechi dibya rup

Dekha dao more ogo pran phul

Shanta hridaye rayechi chup

```

From:Sri Chinmoy,Pole-star promise-light, part 4, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/psps_4