Hriday Pakhi Na Jadi Gahe Gan

```

Hriday pakhi na jadi gahe gan

Keman kare tutbe abhiman

Abhimaner tibra jwala chitta amar dahe

Mago tomar shanti sudha kon sudure rahe ```

From:Sri Chinmoy,Pole-star promise-light, part 4, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/psps_4