Tomar Parane Aghat Haniya

```

Tomar parane aghat haniya

Nitya e pran hase

Tabu je tomar bishal hriday

Mor prane bhalobase

Nandan bane thai dibe more

Nahi habo kabhu sarbahara

Antare mor bhase nirabadhi

Taba karunar snigdha dhara

```

From:Sri Chinmoy,Pole-star promise-light, part 4, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/psps_4