Swapane Nehari Atmaswarup

```

Swapane nehari atmaswarup

Basi tare ami bhalo

Khaniker tare dure chale jai

Jiban andhar kalo

Jagarane hai phire ase mor

Andhiyar byatha prane

Nahi pari tai sampite amai

Bidhatar jaya gane

```

From:Sri Chinmoy,Pole-star promise-light, part 4, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/psps_4