Topsy-Turvy: Utpat

```

Topsy-turvy: utpat. ```

From:Sri Chinmoy,Paramer Mahatripti, 2005
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/pts