35. Narada

```

Narada narada brahma manasha putra

Dhara adhara ekata setu sutra

Trikal darshi trilokagya vedagya tapaswai

Paramer jyoti shishu

Pranati janai maharshi ```

From:Sri Chinmoy,Satisfaction-blossoms, 1983
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sab