Prahllad.. Dhara Ar Adharar Ahllad Vishnu

Prahllad prahllad prahllad

Dhara ar adharar ahllad

Vishnu bhitare Vishnu bahire

Vishnu samukhe ar charidhare

Bishwas stabha kariyache joy

Bidhatar pada anandamoy


From:Sri Chinmoy,Satisfaction-blossoms [songbook], 1983
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sab