Sangit Sambit Lahari Sangit Sambit

```

Sangit sambit lahari

Supti mukta prahari

Bhitar bahir ekata

Chidakashe niyata

```

From:Sri Chinmoy,Satisfaction-blossoms, 1983
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sab