Swapane Amije Prabhur Seba Kari

Swapane amije prabhu seba kari

Bastabe ami more niye mari


From:Sri Chinmoy,Swapane amije birer ketan songbook, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sak