Nahi Chahi Ami Hate Abhidan

```

Nahi chahi ami hate abhidan

Chahi shudhu paramer joya gan

```

From:Sri Chinmoy,Swadeshe bideshe ghuriya berai, 2007
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sbg