Hasi Amar Dekhte Giye Pelam Ami Kashta

Hasi amar dekhte giye pelam ami kashta

Bhalo amai karte giye haye gelam nashta

Jiban tari shunena hai kabhu amar katha

Shanti hate chahi jabe dake bachalata

Ar katokal rakhbe mago ghor samasya buke

Ei dharanir gehe bujhi raina keha sukhe


From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 1, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_1