Hatashai Bhara E Jiban Mor Kahare Dakibe Aj

Hatashai bhara e jiban mor kahare dakibe aj

Ke parabe dehe asaktihin dhruba karmer saj

Ogo sundaro laho nati mor dao more bishwas

Purnata ar amarata taba mor shudhu abhilash


From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 1, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_1