Shudhu Tumi Mor Nirbhar Jibane Marane

Shudhu tumi mor nirbhar jibane marane niyata manane

Ashroy ache antar shudhu tumi mor nirbhar


From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 2, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_2