Shikar Karina Marane Ananta Pran Joy

```

Shikar karina marane

Ananta pran joy bhagaban

Ashroy dao charane ```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 2, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_2