Graha Tara Rabi Shashi Sunil Akash

Graha tara rabi shashi sunil akash

Manaber man buddhir nirmal batas


From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 2, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_2