Sarthak Karo Swapan Sarthak Karo Shata

```

Sarthak karo swapan

Sarthak karo shata jibaner

Kalpana taru bapan

Sarthak karo swapan

```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 2, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_2