Swarger Shanti Jyoti Chetana Apar Abhipsar

```

Swarger shanti jyoti chetana apar

Antar amar jeno kare adhikar

```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 2, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_2