Manab Jiban Nahe Kabhu Khela Dular Lagi

```

Manab jiban nahe kabhu khela dular lagi

Manab jiban hate prabhur tibra anuragi

```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 1, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_1