Jiban Bhore Jiban Sanjhe Ekti Shudhu

```

Jiban bhore jiban sanjhe ekti shudhu abhilash

Tushte tomai karbo ami agyanatar andhar nash

```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 2, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_2