Ke Amare Dake Hriday Gabhire Chahi Go

```

Ke amare dake hriday gabhire chahi go janite

Shudhu abhilash pabitra chite charan tahar bandhite

```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 2, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_2