Saphal Nahi Halo Ebar Dharar Buke Agaman

```

Saphal nahi halo ebar dharar buke agaman

Agyanata durbalata nitya kare alingan

```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 2, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_2