Dharar Buke Aste Jader Barai Lage Bhalo

```

Dharar buke aste jader barai lage bhalo

Tader shire tomar ashish dhalo prabhu dhalo

```

From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 2, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_2