Rahiyacho Ati Kache Bhabi Dure Bahu Dure

Rahiyacho ati kache bhabi dure bahu dure

Supta hiya mor jage taba banshi sure

Tumi nai bale jara chale shudhu nija prane

Sanpi jena hiya mor tomari jaya gane


From:Sri Chinmoy,Sundaratama dekha dilo aji, part 1, 2006
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sda_1