Hai Jiban Taru Keman Kare

```

Hai jiban taru keman kare

Nirash halo

```

From:Sri Chinmoy,Song-flowers, part 2, 1989
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sof_2