Ke Bale Karuna Name Akaran Na Karile

```

Ke bale karuna name akaran

Na karile tar sarta puran

Karunar habe akal maran

Byartha haibe sakal sadhan

```

From:Sri Chinmoy,Seventy rosebuds, 1987
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/srs